ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559

ขอเชิญร่วมจัดนิทรรศการและจัดกิจกรรมในงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ด้วยมหาวิทยาลัยนครพนม โดยคณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดงานเกษตรลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 19 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 7-10 มกราคม 2559 ณ คณะเกษตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยนครพนม รายละเอียดแนบ