ประชาสัมพันธ์การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน รายละเอียดแนบ