ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจในปี 2559

ขอเชิญเข้าร่วมการคัดเลือกผู้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ในปี 2559 ตามที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม จะดำเนินการรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะธุรกิจ ในปี 2559 นั้น โดยเริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28- ธันวาคม 2558- 14 กุมภาพันธ์ 2559  รายละเอียดแนบ