HOT !!! ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญา ลงวันที่ 20 พ.ย.60

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  ระหว่างวันที่ 13 พฤศจิกายน - 17 พฤศจิกายน 2560 นั้น บัดนี้่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตามสัญญาประเภททั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบัณฑิตศึกษา) 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ) 1 ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานบุคลากร) 1 ตำแหน่ง และกำหนดสอบภายในวันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2560 ณ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ