HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ลงวันที่ 22 มกราคม 2561

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ดังนี้ 
1.อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ (ชีววิทยา) จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
2.อาจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา  จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
3.อาจารย์สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
4.อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา (วุฒิปริญญาโท/ปริญญาเอก)
5.อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน  1 อัตรา (วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท)
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 และกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 25-26 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกต่อไปนี้ รายละเอียดแนบ