HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายสนับสนุน) ลงวันที่ 25 มกราคม 2561

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ ) 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามรักษาการณ์) 1 ตำแหน่ง ระหว่างวันที่ 9 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561 และกำหนดสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 25 มกราคม 2561คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์คัดเลือกต่อไปนี้
 รายละเอียดแนบ