HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายสนับสนุน) ลงวันที่ 29 มกราคม 2561

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญาตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติงานพัสดุ ) 1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1ตำแหน่ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ยามรักษาการณ์) 1 ตำแหน่ง บัดนี้กระบวนการคัดเลือกเสร็จสิ้นไปแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา  ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัวในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  รายละเอียดแนบ