HOT !!! ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา (สายวิชาการ) ลงวันที่ 23 เมษายน 61

 ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็น พนักงานตามสัญญา  สายวิชาการ บัดนี้กระบวนการรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว คณะครุศาสตร์ มหาวิทายาลัยนครพนมจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานตามสัญญา รายละเอียดแนบ