HOT !!! ประกาศ รายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อ นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โครงการผลิตครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2561 ปีการศึกษา 2560 รายละเอียดดังนี้ ชั้นปีที่ 1-2 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 ก.ค. 2561 
ชั้นปีที่ 3 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 ก.ค. 2561  รายละเอียดแนบ