HOT !!! ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ประจำปีการศึกษา 2561

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 แล้วนั้น จึงขอประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น. เป็นต้นไป ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม บัดนี้ การเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ฝ่ายบัณฑิตศึกษา จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท)  รายละเอียดแนบ