PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 มกราคม 2559 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย : กิจกรรมการเชิดหุ่นมือประกอบนิทานในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559


 "โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย : กิจกรรมการเชิดหุ่นมือประกอบนิทานในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559
"

เมื่อ วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 09.09 น. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นในโรงเรียนระดับปฐมวัย : กิจกรรมการเชิดหุ่นมือประกอบนิทานในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++