PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16-17 มกราคม 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู"

เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2559 เวลา 09.00-16.00 น.ณ ห้องพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้วย งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิตที่งดงามเสริมความเป็นครู ขึ้นและได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มากล่าวเปิดงานและเป็นประธานในพิธี กล่าวบรรยายธรรมในหัวข้อ "ธรรมสำหรับครู" โดย คณะพระวิทยากร พระครูปริยัติโพธิคุณ วิ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดน้อยโพธิ์คำ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 870 คน โดยมีวัตถุประสงค์ อบรมจริยธรรม การปฏิบัติธรรมนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สอดคล้องกับมาตรฐานความรู้ตามที่ได้สำนักเวลขาธิการครุสภากำหนดและเพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับธรรมะสำหรับครู

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++