PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 17 มกราคม 2559 โครงการ One Teacher One Product (OTOP) : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์


 "โครงการ One Teacher One Product (OTOP) : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์"

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการ โครงการ One Teacher One Product (OTOP) : การใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์ ขึ้น ณ ห้องเรียนรวม 1 และ2 ชั้น 1 อาคาร 50 พรรษามหาวชิรางลกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศิษย์ปัจจุบัน สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณาจารย์ ครู บุคลากรทางการศึกษา ในจังหวัดนครพนม รวมทั้งนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ให้มีความรู้และทักษะการใช้โปรแกรมอักขราวิสุทธิ์และการสืบค้นข้อมูลวิจัยออนไลน์

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++