PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 27 มกราคม 2559 โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร @ NPU) ครั้งที่ 4/16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "โครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร @ NPU) ครั้งที่ 4/16 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษา (QA สัญจร @ NPU) ครั้งที่ 4/16 ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.30 -12.00 น. ณ ห้องประชุมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
- 09.30 -10.30 น. ทางคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ท่าน รศ.ฉวีวรรณ  พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้กล่าวต้อนรับคณะผู้จัดโครงการดังกล่าว ต่อมาท่าน ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานได้นำเสนอการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพตัวบ่งชี้ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ แนวทางการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับอุดมศึกษา)
- 10.45 - 12.00 น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (ระดับอุดมศึกษา) ติดตามการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา การดำเนินงานตาม Improvement Plan ติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2558 ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานประกัน ปัญหาและอุปสรรคด้าน งานบุคลากร งานหลักสูตร งานการเจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักศึกษา งานแผน งานวิจัย งานประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ปีการศึกษา 2558

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++