PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 30 มกราคม 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา"

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ได้รับแนวทางเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยกิจกรรมจะดำเนินการในวันที่ 30 มกราคม 2559 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เปิดโครงการและให้โอวาท และท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวรายงานโครงการฯ

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++