PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 พยุงเกมส์ครั้งที่ 1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "พยุงเกมส์  ครั้งที่ 1 ณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2559 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในขึ้น ในชื่อว่า พยุงเกมส์ ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิสิต นักศึกษา ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่าน รศ.ฉวีวรรณ พลสนะ รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และนายกสโมสรกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++