PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู"

เมื่อวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2559 งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมฝึกอบรมกฏหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู เพื่อให้นักศึกษาและศิษย์เก่าได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพครู สอดคล้องกับมาจรฐานความรู้ตามที่สำนักเลขาธิการคุรุสภากำหนด ฝึกการพัฒนาตนเองด้านบุคลิกภาพ การวางตน การแต่งกาย ได้รับความรู้ และฝึกปฏิบัติงานสารบรรณ ตามระเบียบงานสารบรรณที่ถูกต้อง และเพื่อให้นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้รับความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบบรรจุเข้ารับราชการครู  โครงการกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++