PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 10 กุมภาพันธ์ 2559 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มนพ. ปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม


 "รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ ว่าที่อธิการบดี มนพ. ปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัย ก่อนเข้ารับตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนมเข้าเยี่ยมและพบปะกับบุคลกร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 รองศาสตราจารย์ ดร. ประวิต เอราวรรณ์ ในฐานะว่าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม ได้ออกปฏิบัติงานช่วยราชการมหาวิทยาลัยนครพนม โดยเข้าตรวจเยี่ยมและประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา/อุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ ร่วมกับคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  และได้เตรียมความพร้อมและการรวบรวมข้อมูลต่างๆ นั้น จะนำมาประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยนครพนม ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2559 ที่จะถึงนี้ต่อไป

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++