PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 -12 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการกีฬานักศึกษา : กิจกรรม กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9


 "กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9"

เมื่อวันที่ 8-12 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการกีฬานักศึกษาขึ้น ในชื่อว่า กีฬามหาวิทยาลัยนครพนมเกมส์ ครั้งที่ 9 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของนักศึกษา เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++