PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 13 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.นครพนม สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ด้วยกีฬา


 "โครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.นครพนม สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ด้วยกีฬา"

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีงบประมาณ 2559 ม.นครพนม สร้างสรรค์ เชื่อมสัมพันธ์ด้วยกีฬา ขึ้น ณ สนามกีฬา คณะเทคโนโลยีอุตสาหรกรรม มหาวิทยาลัยนครพนม ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสมรรถภาพทางร่างกายตลอดจนสร้างความสามัคคีขึ้นในหมู่คณะ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย โดยแบ่งออกป็น 4 สี ได้แก่ สีฟ้า สีแสด สีแดง และสีม่วงตามลำดับ ในโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจากท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++