PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 14 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา"

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ  พลสนะ  รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี และท่าน ผศ.สุธิดา  เลขะวัฒนะ  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ธราธิป ภู่ระหงษ์ มาบรรยายในหัวข้อเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา ตลอดจนมีกิจกรรมการเขียนโครงการ (Workshop) ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++