PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 20 กุมภาพันธ์ 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : พัฒนาจิตวิญญาณความเป็นครู


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : พัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู"

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ด้วยงานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : พัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนำทีมวิทยากรดังต่อไปนี้ วิทยากรหลัก ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ภัสสรา  อินทรกำแหง วิทยากรผู้ช่วย ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิรีวรรณ  ร่มเย็น วูลเทอร์ โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาจิตวิญญานความเป็นครู แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++