PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร

วันที่ 14 - 17 กรกฎาคม 2563 คณะครุศาสตร์ ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการปฏิบัติงานของบุคลากร กิจกรรมฝึกอบรมการจัดทำวิจัยงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2563 โดยมีผู้บริหาร บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงแรม เซ็นเตอร์พอยต์ ไพรม์ โฮเต็ล พัทยา จังหวัดชลบุรี โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์วิรัตน์ พงษ์ศิริ และ รองศาสตราจารย์ฉวีวรรณ พลสนะ ร่วมเป็นวิทยากร

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++