PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563

กิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปี 2563

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ณ อาคารพิทยปกรณ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ชมรม และชุมนุม ที่ตนเองสนใจ ตามความสามารถ และสนใจของตนเอง และเป็นการเปิดตัว ดาว เดือน และดาวเทียม ของแต่ละสาขาวิชา ซึ่งกาจัดกิจกรรมเป็นไปในลักษณะการจัดกิจกรรม New Normal โดยให้สาขาวิชาส่งตัวแทนสาขาวิชาละ 7 คน มาเข้าร่วมกิจกรรมที่ลานเอนกประสงค์ ส่วนนักศึกษาคนอื่นให้เข้าห้องสาขาตนเอง เพื่อได้รับชมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสด

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++