PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานเอนกประสงค์ อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ได้แสดงออกในความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ได้เรียนรู้ และแสดงออกในหน้าที่ของความมีคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยง ความร่วมมือของสถาบันครอบครัว และเป็นจิตสาธารณะ ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา วชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา คณะเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++