PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์

กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องใหม่ Freshmen night คณะครุศาสตร์ ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากล้าแสดงออก ในการทำกิจกรรม เสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษา และเพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ การจัดกิจกรรมเป็นในลักษณะของ New Normal มีการถ่ายทอดสดการประกวด ดาว เดือน และดาวเทียม ให้นักศึกษา แต่ละสาขาวิชาที่อยู่ประจำห้องของตนเอง ที่อาคารพิทยปกรณ์ มีเพียงส่งตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาละ 10-15 คน ที่รับชมสดที่ห้องประชุมพนมศิลป์ ผลการประกวด ดาว ชนะเลิศได้แก่ นางสาวสลิลทิพย์ สุริยะวรรณ สาขาวิชาสังคมศึกษา เดือน ได้แก่ นายจีรพัฒน์ ราชสินธ์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา และดาวเทียม ได้แก่ นายอนุชา จันทร์หล่น สาขาวิชาสังมคศึกษา

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++