PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 สโมสรนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแสดงออกของศิษย์ในการแสดงความเคารพต่อครูอาจารย์ในฐานะผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ นักศึกษาได้ร่วมกันแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ และความสวยงามในการประดิษฐ์ พานไหว้ครู และร่วมสืบสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยของพิธีไหว้ครู ลักษณะการจัดกิจกรรม New Normal ให้ส่งตัวแทนนักศึกษา สาขาวิชาละ 20 คนเพื่อเข้าพิธีไหว้ครู

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++