PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กิจกรรมสืบสานตำนานพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2563

กิจกรรมสืบสานตำนานพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสืบสานตำนานพระธาตุพนม ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและสามารถนำหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการเรียนและการดำเนินชีวิต และเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะของนักศึกษาและสถานศึกษา พัฒนาจิตใจ สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักศึกษา สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อธิราชย์ นันขันตี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และบริการวิชาการเป็นประธานในการดำเนินกิจกรรม มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เข้ากิจกรรมอีกด้วย

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++