PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 19 มีนาคม 2559 โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันจริงของการซ้อม)


 "โครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 (วันจริงของการซ้อม) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ขึ้น ณ ศาลาประชาคมยงใจยุทธ จังหวัดนครพนม เพื่อเตริียมความพร้อมในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2559 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++