PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 27 มกราคม 2564 คณะครุศาสตร์จัดการลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ และบุคคลากร ระหว่างหน่วยภายในคณะครุศาสตร์

คณะครุศาสตร์จัดการลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ และบุคคลากร ระหว่างหน่วยภายในคณะครุศาสตร์

วันที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. คณะครุศาสตร์จัดการลงนามความร่วมมือ (MOU) ทางวิชาการ และบุคคลากรระหว่างหน่วยภายในคณะครุศาสตร์ ระหว่าง
1. สาขาวิชาดนตรีศึกษาและสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
      1) เพื่อพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฐมวัยและดนตรีศีกษา
      2) เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาและผู้เรียนทั้ง 2 สาขาวิชา
      3) เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ และสมรรถนะทักษะเฉพาะด้านของทั้ง

2. สาขาวิชาระหว่างหน่วยภายในมหาวิทยาลัยนครพนมระหว่างสาขาวิชาดนตรีศึกษาและและโรงเรียนสาธิตแห่ง มหาวิทยาลัยนครพนม พนมพิทยพัฒน์ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
     1) เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางกิจกรรมด้านศิลปะ ดนตรี และเครือข่ายทางการศึกษา
     2) เพื่อยกระดับคุณภาพนักเรียน นักศึกษา ให้เกิดสมรรถนะด้านการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี
     3) เพื่อสามารถนำไปประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้ให้แก่ผู้เรียนในการใช้ชีวิตประจำวัน
ณ ห้อง ประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++