PR EDU ภาพเปิดโลกกิจกรรมของนักศึกษา เมื่อพุธวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 เปิดโลกกิจกรรม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2558

เมื่อวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2558 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมได้จัดกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม ขึ้นเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ เลือกชุมนุมที่ตัวเองสนใจ เพื่อที่จะทำกิจกรรมในชุมนุมได้อย่างมีระบบและเต้มไปด้วยความสนุกสนาน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมภายในและภายนอก โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัยและประกันคุณภาพการสึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มาพุดคุยอย่างเป็นกันเองต่อน้องใหม่ของคณะครุศาสตรื มหาวิทยาลัยนครพนม 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++