PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 26 มีนาคม 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ; กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู ; กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล"

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559  ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินงานโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล ณ ห้องเรียนรวม 2 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธิดา เลขะวัฒนะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา มาเป็นวิทยากรในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ได้ร่วมกิจกรรมแลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการฝึกปฏิบัติจริงในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการประมวลผล 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++