PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 มีนาคม 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นควมรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)


 "โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นควมรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)"

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559  ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ดำเนินโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู : กิจกรรมอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C) โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.รชฏ  สุวรรณกูฏ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัญฑิตศึกษา มาเป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ บริเวณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ เกี่ยวกับ วิธีการ พิธีการทางลูกเสือสามัญได้อย่างถูกต้อง และเพิ่มพูนจำนวนผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ ที่มีคุณภาพ ทำหน้าที่กำกับดูแล และพัฒนาลูกเสือ เพื่อสนองตอบความต้องการอันจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนของชาติตาม ปรัชญา อุดมการณ์ และแนวการดำเนินเงินของกิจการลูกเสือสามัญ 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++