PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม    เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22

วันที่ 19 ตุลาคม 2564  เวลา 08.30 – 09.30 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่าง คณะครุศาสตร์ และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม   เขต 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22  ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการ โดย ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++