PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

การนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 – 16.00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดการนำเสนอวิสัยทัศน์ นโยบาย และกรอบแนวทางในการบริหารและพัฒนา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ ชั้น M อาคาร 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++