PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 เมษายน 2559 พิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอกอาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "พิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอกอาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ เสาเอกอาคารเรียนรวม คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยท่าน ดร.สรร  ธงยศ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวางแผนทำคณาจารย์และเจ้าหน้าที่รวมในพิธีดังกล่าว ทั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจของคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ การ จะสร้างบ้านสักหลังหนึ่งนั้น ขั้นตอนสำคัญขั้นตอนหนึ่งนั้นที่เจ้าของบ้านส่วนใหญ่ในบ้านเราให้ความสำคัญ กันมาก ก็คือขั้นตอนของพิธียกเสาเอก โดยเจ้าของบ้านส่วนใหญ่มีความเชื่อว่า การทำพิธียกเสาเอกจะทำให้งานก่อสร้างมีความราบรื่นไม่มีปัญหาและอุปสรรคและ เมื่อได้เข้าอยู่บ้านหลังที่สร้างแล้วจะทำให้อยู่เย็นเป็นสุข และมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นความเชื่อและเป็นวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมา และจากประสบการณ์การก่อสร้างบ้านของผู้เขียนเองที่ผ่านมาเป็นสิบปีก็พบว่า บ้านทุกหลังที่มีการก่อสร้าง มักจะทำพิธียกเสาเอกเพื่อเป็นสิริมงคลต่อการอยู่อาศัย 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++