PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 8 เมษายน 2559 โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 "ม่วนซื่นโฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย"


 "โครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 "ม่วนซื่นโฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย""

เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2559   คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการประเพณีรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2559 "ม่วนซื่นโฮแซว สัมพันธ์ สุขสันต์ วันปีใหม่ไทย" โดยจัดร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงานของประเพณีไทยเอาไว้ ณ บริเวณหน้าตึกคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++