PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 28 มีนาคม 2559 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโพน


 "โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโพน"

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ โรงเรียนบ้านโพน โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ต่างๆ ที่นำไปใช้ในการอยู่ในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอีกทาง เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทางด้วย 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++