PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29 มีนาคม 2559 โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาราชควาย


 "โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาราชควาย"

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมโครงการ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมผ่านนิทานหุ่นโรงเรียนในระดับปฐมวัย ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านนาราชควาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโพน ซึ่งทำให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ต่างๆ ที่นำไปใช้ในอนาคตข้างหน้าหลังจากจบการศึกษา ทั้งนี้เป็นการประชาสัมพันธ์ สาขาวิชาอีกทาง เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม อีกทางด้วย 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++