PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 11 เมษายน 2559 เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม


 "เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม"

เมื่อวันที่ 11 เมษายน  2559  คณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นผู้ัสมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม  โดยการรับสมัครและการเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์ ได้สิ้นสุดแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ จึงประกาศชื่อผู้ผ่านการกลั่นกรองเพื่อนำเสนอวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามต่อคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์ ดังนี้
     1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชวลิต  ชูกำแพง
     2. รองศาสตราจารย์ ดร. สันติ  วิจักขณาลัญฉ์
โดยให้นำเสนอวิสัยทัศน์คนละไม่เกิน 30 นาที และตอบข้อซักถามคนละไม่เกิน 15 นาที โดยประมาณ 

+++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++