PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2 พฤษภาคม 2559 มอบกระเชาดอกไม้แสดงความขอบคุณท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนเก่า)


 "มอบกระเชาดอกไม้แสดงความขอบคุณท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนเก่า)"

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบกระเชาดอกไม้แสดงความขอบคุณท่าน ดร.พรมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม (คนเก่า) ที่ท่านได้หมดวาระตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2559