PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 16-17 มิถุนายน 2559 โครงการเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 "


โครงการเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 " คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

     เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรและวิธีการสอนวิชาภาษาไทยในศตวรรษที่ 21 "โดยมีท่าน รศ.ดร.ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในโครงการดังกล่าว ซึ่งมาการบรรยายใน หัวข้อ "หลักสูตรภาษาไทยและการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย" ในช่วงเช้า และในวันที่ 17 มิถุนายน 2559 วิทยากรได้บรรยายในหัวข้อ "การสอนหลักภาษาไทยและการสอนวรรณคดี" หลังจากโครงการดำเนินเสร็จสิ้นแล้วได้มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้อบรม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++