PR-EDU ภาพบรรยายกาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 60) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 กิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 60) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
            วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (รหัส 60) ในรูปแบบ on-site และ online ณ ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เป็นประธานในกิจกรรม

 ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.