PR-EDU วันที่ 27 มิถุนายน 2565 การประชุมวิพากษ์ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

 การประชุมวิพากษ์ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

           วันที่ 27 มิถุนายน 2565 ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดประชุมวิพากษ์ข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสำนักงานคณบดี ระดับหลักสูตร ขึ้น ห้องประชุมพะยูงทอง ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ศรีพุทธรินทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชรี แซงบุญเรือง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการจัดการคุณภาพและศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมแทน เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบตัวบิ่งชี้ เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อทบทวนและติดตามข้อมูลของตัวบ่งชี้ต่างๆ ที่ยังไม่ครบสมบูรณ์ ให้เป็นตามมาตรฐานตรงตามการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรของหน่วยงานต่อไป

ข่าว/ภาพ : ฝ่ายสารสนเทศและการสื่อสาร คณะครุศาสตร์ มนพ.