PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 24 มิถุนายน 2559 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์(วันแรกในการจัดทำ มคอ.7)


ประชุมโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ (วันแรก)

     เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ และการจัดทำ มคอ.7 แก่อาจารย์ ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจุตรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรองรับการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และการเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

บันทึก