PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 29-30 มิถุนายน 2559 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560

     เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2559 ฝ่ายแผนและงบประมาณ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการและเป็นประธานในพิธี โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร ทั้งนี้ บุคลากรได้ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (พ.ศ. 2560-2563) ของคณะครุศาสตร์ โดยมีการกำหนดยุทะศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++