PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 1 กรฏาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายการเงิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี (พ.ศ.2560-2563) ขึ้น ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น 2 อาคารจตุรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร. ชวลิต  ชูกำแพง คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม กล่าวเปิดโครงการและเป็นประธานในพิธี โดยมีท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ ตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นวิทยากร บรรยายเกี่ยวกับ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 4 ปี"ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่าน พัฒน์ธวัตร์  เอืี่ยมสม ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มาให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยนครพนม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++