PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 4 กรกฎาคม 2559 โครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์(วันท่ี่ 2 ในการจัดทำ มคอ.7)


ประชุมโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่อาจารย์ (วันที่ 2)

     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2559 ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริการการศึกษาและระบบสืบค้นสารสนเทศแก่ อาจารย์ และการจัดทำ มคอ.7 เป็นวันที่ 2  แก่อาจารย์ ณ ห้องประชุมทางไกล อาคารจุตรวิทย์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริการการศึกษาออนไลน์ และการจัดทำ มคอ.7 เพื่อรองรับการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 และการเมินภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2558 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++