PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 5 กรกฎาคม 2559 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม กันเกราช่อที่ 11


โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม เกรากันช่อที่ 11

     เมื่อวันที่ 5 กรกฎา 2559 มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ก้าวแรก ก้าวใหม่ สู่รั้วมหาวิทยาลัยนครพนม กันเกราช่อที่ 11 ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประวิต  เอราวรรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม มาเป็นประธานในพิธี โดยได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่รั้วของมหาวิทยาลัยนครพนม ด้วยความอบอุ่นและยินดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระหว่างการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนครพนม 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++

 

บันทึก