PR-EDU ภาพบรรยายกาศ 2-3 กรกฎาคม 2559 โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน


โครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน

     เมื่อวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2559 งานกิจกรรมเสริมความเป็นครู ศูนย์ฝึกประสบการณ์และพัฒนาวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดโครงการกิจกรรมเสริมความเป็นครู กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทำวิจัยในชั้นเรียน ณ ห้องประชุมพนมศิลป์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนมเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และฝึกลงมือปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการทำวิจัยในชั้นเรียน โดยมีท่าน ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ มาเป็นวิทยากรหลักในครั้งนนี้ 

 


 +++ ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม +++